تلفن گویا

1501 - 32360009

گزارش فعالیت های اتحادیه

برخی از فعالیت های اتحادیه موسسات و تشکل های قرآن و عترت استان اصفهان در سال 1400

 

vk366